Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen op 01-05-2019 (update: 05-02-2032)

ARTIKEL 1 – Definities In deze Algemene Voorwaarden:

 • Ondernemer: Anneliese Melens
 • Consument: De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van ondernemer.
 • Overeenkomst: De overeenkomst voor een tarotconsult, consult aromatherapie, aromatische massage, consult Bachbloesemremedie en/of levering van eigen geproduceerde artprints

 ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten met betrekking tot tarotconsult, consult aromatherapie, aromatische massage, consult Bachbloesemremedie en/of levering van eigen geproduceerde artprints

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst:

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een een of meer van diensten, genoemd in Artikel 2, te regelen.
 2. Voorafgaand dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een op voorhand bepaalde reeks diensten of produkten zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd. Bij aankoop kunst is de op de dag van bestelling geplaatste geldende prijs bepalend.
 3. In geval de consument wegens ernstige overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de ondernemer:

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De ondernemer staat ervoor in dat alle diensten met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd worden. Heeft de klant redenen om aan te nemen dat dit niet het geval is, heeft hij recht op teruggave van de vergoeding.
 3. De ondernemer licht de consument in over de aard van de door hem geleverde diensten,  en de eigen verantwoordelijkheid van de consument bij het nemen van beslissingen op basis van een tarot consult, het consulteren van medisch bevoegde personen of diensten bij ziekte, blessures en alle andere medischa aangelegenheden.
 4. De ondernemer houdt zich aan strikte geheimhouding aangaande de inhoud van tarot consulten, Bach bloesem consulten en aromatherapie consulten en alle gesprekken eromheen.
 5. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt. Dat houdt in dat hij géén medische adviezen zal geven, noch medische handelingen verrichten.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument:

 1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
 3. De consument neemt alle verantwoordelijkheid voor beslissingen die hij / zij neemt op basis van advies dat voortkomt uit elk consult voor eigen rekening. De consument kan op geen enkele wijze beroep doen op enige vorm van schade vergoeding indien een beslissing die consument neemt op basis van een consult nadelig uitvalt.

ARTIKEL 6 – Betaling:

 1. Betalingen aan de ondernemer dienen met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Dit omvat cash geld, alsook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de aankoop door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Bij een reeks consulten kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal 100 procent van de totaalprijs. Wordt de reeks niet afgemaakt, dan krijgt de klant het resterende bedrag terug van de ondernemer.
 3. Betalingen voor consulten die per e-mail of online geschieden, dienen vooraf betaald te worden. Betalingen voor face-to-face consulten mogen aan het einde van het consult worden betaald. Een aangekocht kunstwerk dient binnen twee weken na ontvangst betaald te worden.

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid.

 1. De ondernemer is tegenover de consument voor geen enkele vorm van schade aansprakelijk, die het gevolg is van handelingen door de consument en beslissingen die hij neemt in navolging van de resultaten voortvloeiend uit een tarot consult.
 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 8 – Klachten.

 1. Voor kunstwerken geldt het volgende: Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
 2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

ARTIKEL 9 – Geschillenregeling:

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van consulten en verkoop van kunstwerken dienen voor zover mogelijk onderling opgelost te worden. Uitgangspunt daarin is dat beide partijen een uiterste toeschietelijkheid jegens elkaar nastreven.